งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แม้ว่ามูลค่างานหรือต้นทุนอาจไม่สูงเท่างานโครงสร้างหลักก็ตาม แต่งานระบบไฟฟ้าก็มีความ สำคัญไม่น้อย
ด้วยเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้นภายหลัง อาจหมายถึงความเสียหายหรือความสูญเสียขึ้นได้ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ดังนั้น เราจึงควรมีการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีอายุใช้งานยามนาน สำคัญที่สุดคือ คุณภาพข องวัสดุ-อุปกรณ์ที่นำมาใช้นั้น ควรต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนดไว้ ความรู้เบื้องต้นที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างควรรู้ไว้มีดังนี้

งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

การตรวจสอบมาตรฐานงานระบบไฟฟ้า กรณีต่อสายเมนไฟฟ้าออกจากหลังคาบ้าน (ชายคา) มายังมิเตอร์ไฟฟ้า (เสาไฟฟ้า) ควรใช้สายไฟฟ้า
ชนิดสายทองแดงหุ้มฉนวน PVC แบบสายเดี่ยว (THW#35 Sq.mm.) ผู้ผลิตในท้องตลาด อาทิ บางกอกเคเบิ้ล ไทยยาซากิ ฯลฯ กรณีต่อสายเมนไฟฟ้าออกจากตัวบ้าน แบบฝังลงในดินหรือเดินแนบมากับกำแพงรั้ว ควรใช้สายไฟฟ้าชนิดสายทองแดงหุ้มฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยว (NYY#35 Sq.mm.) ร้อยในท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว สายเมนไฟฟ้าที่ต่อจากตัวบ้านมาจนถึงจุดที่การไฟฟ้าฯ จะมาทำการต่อเข้ามิเตอร์ไฟฟ้านั้น ควรเผื่อความยาวของสายไฟฟ้าไว้อย่างน้อย 50 ซม. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ สามารถต่อสายไฟฟ้าได้

อย่าลืมตรวจสอบ Ground rod หรือสายดิน ลักษณะเป็นแท่งทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 เซ็นติเมตรช่างหรือผู้รับจ้างมักจะลืมติดตั้งกันบ่อย
ครั้งการต่อสายไฟฟ้าบนฝ้าเพดาน จำเป็นต้องใส่ wire nut และจุดต่อสายไฟฟ้าควรอยู่ใน junction box เท่านั้น (ไม่ควรต่อสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟหรือตำแหน่งอื่นๆ)กรณี การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารด้วยวิธีร้อยสายฟ้าในท่อ ฝังในผนังและเดินท่อไว้บนฝ้าเพดาน ท่อพีวีซีที่นำมาใช้งานควรเป็นท่อสำหรับงานระบบไฟฟ้าเท่านั้น (ท่อสีเหลือง)การเดินท่อพีวีซีเพื่อร้อยสายรับสัญญาณโทรศัพท์และโทรทัศน์ ไม่ควรร้อยสายรับสัญญาณไว้ในท่อสายไฟฟ้า (ควรแยกท่อ) เพราะอาจเกิดสัญญาณรบกวนในการรับชมหรือรับฟัง และการวางท่อควรระยะห่างกันอย่างน้อย 3.5 เซนติเมตรสวิสซ์-ปลั๊ก ชนิดฝังเรียบกับผนังก่ออิฐฉาบปูน ควรมีการฝังบล็อคหรือกล่องรับไว้ก่อน เพื่อจะใช้ยึดกันในภายหลัง หรือกรณีมีจุดพักสายไฟฟ้าใต้ฝ้าเพดาน บล็อคหรือกล่องรับที่จะนำมาใช้นั้น ควรเป็นชนิดบล็อคเหล็ก เพราะมีอายุใช้งานยาวนานกว่าบล็อคพีวีซีหรือไม้ ระยะความสูงของสวิสซ์แสงสว่าง จากพื้น-ตำแหน่งที่ติดตั้ง 1.20 เมตร และความสูงของปลั๊กไฟฟ้าที่ 40 เซ็นติเมตร เป็นระยะที่สะดวกต่อการใช้งานโดยทั่วไปมากที่สุด


บทความจาก pd.co.th